Betingelser for annoncering i Min Boligforenings trykte medier samt køb af øvrige ydelser.

 

1. Generelt

Nærværende almindelige betingelser for køb af annoncer, forfatning af artikler og deltagelse ved events (herefter betingelser) er gældende for enhver aftale vedrørende køb af Min Boligforenings produkter og ydelser (herefter aftalen) mellem Min Boligforening v/ ARENA Marketing ApS (herefter Min Boligforening) og Min Boligforenings kunder (herefter kunden), når der i aftalen er henvist til nærværende betingelser.

Ved annoncering forstås enhver optagelse af kundens visuelle identitet, produkter og/eller ydelser i reklameøjemed i Min Boligforenings trykte og/eller elektroniske medier.

Ved artikel forstås en objektiv og lødig videregivelse af kundens faglige ekspertise, i tekstbaseret form til Min Boligforenings læsere i trykte og/eller elektroniske medier.

Ved deltagelse ved Gå-hjem-møde eller VidenSeminar forstås enhver repræsentation af kunden i forbindelse med møder og events arrangeret af Min Boligforening.

Enhver fravigelse af nærværende betingelser skal ske skriftligt.

2. Aftaleindgåelse

Aftalen om køb af Min Boligforenings ydelser er indgået, når kunden ved sin underskrift, pr. e-mail, telefonisk, mundtligt eller på anden vis har accepteret aftalen. En ordrebekræftelse fremsendes umiddelbart efter aftaleindgåelse.
Aftalen er bindende såfremt kunden ikke har gjort indsigelser hertil, senest 8 dage efter fremsendelse af ordrebekræftelse.

Min Boligforening er berettiget til at korrespondere med kunden pr. e-mail på lige fod med almindelig post.
Enhver oplysning om udgivelsesdato er omtrentlig, og kunden må påregne afvigelser.

3. Min Boligforenings forpligtelser

Min Boligforenings eventuelle forpligtelse til at udforme, publicere og sprede kundens annonce vil fremgå af den mellem Min Boligforening og kunden indgåede aftale. Min Boligforenings ydelser fremgår bl.a. af de til enhver tid værende produktbeskrivelser. I trykte medier er Min Boligforening af redaktionelle grunde berettiget til at placere kundens annonce udenfor, men dog i nærheden af, den aftalte faggruppe. I sådanne tilfælde er Min Boligforening forpligtet til at lave en henvisning til kundens annonce i faggruppen.

Ved aftale om Min Boligforenings produktion af kundens annonce(r) er Min Boligforening forpligtet til at fremsende udkast til godkendelse hos kunden. Korrektur skal være fremsendt til kunden inden aftalt deadline. Kundens frist for rettelser og/eller tilføjelser er 3 hverdage efter fremsendelsen, medmindre andet er aftalt. Kundens eventuelle rettelser skal ske skriftligt, og manglende rettidige skriftlige rettelser vil blive betragtet som kundens accept af den fremsendte korrektur. Min Boligforening er berettiget til at afvise rettelser/tilføjelser, som er uvæsentlige, ikke er i overensstemmelse med aftalen og/eller strider mod god skik og brug. Min Boligforening er ikke ansvarlig for eventuelle nuanceforskelle mellem den fremsendte korrektur og den endelige annonce. Min Boligforenings trykte medier bliver omdelt til andels- og ejerlejlighedsforeninger, almene boligforeninger samt udvalgte faggrupper, via direkte adresserede forsendelser i hele Danmark med fokus på hovedstadsområdet.

 

4. Min Boligforenings beføjelser

Enhver forsinkelse med betaling er væsentlig og berettiger Min Boligforening til at hæve aftalen. Min Boligforening er dog berettiget til at fastholde aftalen og kræve betaling i overensstemmelse med aftalen. Min Boligforening er endvidere berettiget til uden varsel og uden tilbagebetalingspligt at afvise, ændre eller afbryde annoncering eller andre løbende aftaler, som strider mod god markedsføringsskik, tredjemands rettigheder, redelig handlemåde og/eller god skik og brug.

5. Kundens forpligtelser

Kunden er i forbindelse med aftaleindgåelsen ansvarlig for og forpligtet til at give sådanne oplysninger, herunder cvr.nr., som påkræves for korrekt identifikation af kunden. I tilfælde af mangelfulde oplysninger om kunden i aftalen er Min Boligforening berettiget til at rette et eventuelt krav mod underskriveren og/eller bestilleren personligt. Kunden er forpligtet til skriftligt at oplyse ændringer af navn, kontaktoplysninger og logo til Min Boligforening straks, og kunden er selv ansvarlig herfor.

5.1 Ved annoncering i trykte medier

Ved annoncering i trykte medier er kunden ansvarlig for, og forpligtet til, at fremsende endeligt materiale i form af PDF filer til den trykte annonce, inden for aftalt afleveringsfrist. Min Boligforening bidrager kun til grafisk opsætning af annoncen, såfremt der foreligger en konkret aftale herom. Såfremt kunden, uagtet årsag hertil, undlader at fremsende materiale til trykt annoncering inden aftalt deadline, er Min Boligforening berettiget til at udfærdige annoncen baseret på de offentligt tilgængelige oplysninger om kunden. Opsætning af annonce ved for sent afleveret materiale medfører et opsætningsgebyr.

5.2 Ved udgivelse af artikler i trykte medier

Ved udgivelse af artikler er kunden ansvarlig for, og forpligtet til, at fremsende materiale til den aftalte artikel, inden for aftalt afleveringsfrist. Materiale skal afleveres digitalt, i rå-tekst format (Word eller lign.), med tilhørende fotografier og illustrationer vedhæftet som selvstændige separate filer. Såfremt kunden, uagtet årsag hertil, undlader at fremsende materiale til artikel er Min Boligforening berettiget til at annullere aftalen. Afleverede artikler skal have et fagligt og objektivt budskab omhandlende forfatterens ekspertiseområde og må ikke indeholde sælgende budskaber eller et unødigt fokus på en enkelt virksomhed. Min Boligforening forbeholder sig den redaktionelle ret til at korrigere i teksten af fremsendte artikler, samt opsætning af det visuelle udtryk af artiklen, uden behov for godkendelse fra kunden.

5.3 Ved deltagelse på gå-hjem-møder

Ved deltagelse på Gå-hjem-møder og VidenSeminarer er kunden ansvarlig for, og forpligtet til, at fremsende materiale til brug ved produktion af invitationsfolder, i form af en overskrift med titlen på aftalte præsenterede emne, fyldestgørende informationer om oplægsholder (navn, stilling og foto), samt en kort tekst der præsentere emnet, inden for aftalt afleveringsfrist. Såfremt kunden, uagtet årsag hertil, undlader at fremsende materiale til brug ved produktion af invitationsfolder inden aftalt deadline, er Min Boligforening berettiget til at udelade præsentationen af virksomheden i invitationsfolderen.

6. Kundens beføjelser

I tilfælde af Min Boligforenings misligholdelse er kunden forpligtet til straks at reklamere skriftligt overfor Min Boligforening og en reklamation har kun gyldighed, når den er kommet frem til Min Boligforening.

7. Pris og betalingsvilkår

Den aftalte pris for annoncering fremgår af den af Min Boligforening fremsendte ordrebekræftelse til kunden. Alle priser anføres eksklusiv moms. De til enhver tid gældende vejledende priser kan findes på www.minboligforening.dk og vil blive fremsendt til kunden på anfordring. Alle fremsendte faktura vil have en betalingsfrist på 8 dage, medmindre andet er aftalt.


For deltagelse på Min Boligforenings Gå-hjem-møder og VidenSeminarer er Min Boligforening berettiget til at fakturere kunden det fulde beløb for hele ordren med forfald på arrangementsdagen.

Kunden vil ikke kunne få det indbetalte beløb refunderet i forbindelse med indgåede aftaler, dog med undtagelsen hvis det påvises at Min Boligforening ikke har efterlevet den indgåede aftale.
Ved forsinket betaling beregnes der rente fra sidste rettidig betalingsdag til betaling sker med 1% pr. påbegyndt måned. Min Boligforening og Min Boligforenings samarbejdspartnere er endvidere berettiget til rykker- og inkassogebyrer, jf. Rentelovens § 9b, og til at forfølge ethvert krav i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8. Rettigheder

Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, herunder bl.a. ASP, JAVA, applets, CGI, net- og HTML-koder samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Min Boligforening i forbindelse med aftalen, tilhører Min Boligforening og må ikke anvendes i andre sammenhænge uden Min Boligforenings skriftlige accept. Handlinger i strid hermed kan forhindres ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

9. Ansvarsfraskrivelse

Min Boligforenings eventuelle erstatningsansvar overfor kunden er begrænset til kundens direkte og dokumenterede tab, og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag uanset tabets årsag eller karakter. Kundens eventuelle erstatningskrav som følge af fejl i annoncen skal fremsættes skriftligt og være kommet frem til Min Boligforening senest 8 dage efter indrykning af annoncen. Kundens eventuelle erstatningskrav som følge af andre forhold end fejl i annoncen skal fremsættes skriftligt og være kommet frem senest 8 dage efter kunden er blevet eller burde være blevet bekendt med den ansvarspådragende handling eller undladelse.

Idet kunden er ansvarlig for lovligheden af den information, der stilles til rådighed for offentligheden gennem annoncering hos Min Boligforening, er Min Boligforening berettiget til ved regres mod kunden at videreføre eventuelle erstatningskrav fra tredjemand, som skyldes kundens overtrædelse af god markedsføringsskik, tredjemands rettigheder, redelig handlemåde og/eller god skik og brug.
Min Boligforening kan ikke ifalde ansvar overfor kunden for tab forårsaget af forhold, der ligger udenfor Min Boligforenings kontrol (force majeure), og som Min Boligforening ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. Dette finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af force majeure hos tredjemand, til hvilken Min Boligforening har overladt udførelsen af de forpligtelser, der følger af aftalen.

10. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
Kunden er ikke uden Min Boligforenings skriftlige accept berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand. Min Boligforening er berettiget til at overdrage både forpligtelser og rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand uden kundens accept.

11. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Min Boligforening og kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret som værneting i første instans og Østre Landsret i anden instans.Mediehuset Min Boligforening ApS
Nyvej 16 C, 2.
1851 Frederiksberg C
telefon 22 43 01 98
info@minbf.dk
Nyheder


 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)